BEHANDELOVEREENKOMST – Zelfcetera

Complementair BATC Therapeut

Naam: Nienke Hoogstraten

Praktijknaam: Zelfcetera

Adres: Schoolweg 1

Postcode/Plaats: 6991 EB Rheden

E-mail: info@zelfcetera.nl

Tel. 0616018336

BATC aansluitnummer: BR-02340

Klacht- en Tuchtrechtnummer: KB.1603.1931

AGB zorgverlenersnummer: 90101838

Client:

Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode/Plaats:

Tel.

E-mail:

Bovengenoemde personen verklaren hierbij de volgende behandeling(en) te zijn overeengekomen:

Behandeling(en) met Complementaire Therapie gebaseerd op de 5 natuurgerichte principes volgens BATC (hieronder vallen alle therapievormen die in de praktijk aangeboden worden).

De behandelovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.

Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaats vinden.

De bepalingen worden onderaan dit formulier vermeld.

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Ondergetekenden geven hierbij toestemming om deze situatie anoniem te gebruiken voor intervisie, training of opleidingsdoeleinden.

Aldus naar waarheid ingevuld te

d.d.

Complementair BATC therapeut               Client/Patiënt

…………………………………………………..             …………………………………………..

Bij minderjarigen (tot 16 jaar):

Handtekening ouder/voogd 1                    Handtekening ouder/voogd 2

Bepalingen :

 • De BATC Therapeut is gehouden te handelen conform de BATCregelgeving.
 • De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamnese relevante informatie aan de BATC Therapeut te verstrekken.
 • De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De BATC Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.
 • De BATC Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de Personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 • De BATC Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • De BATC Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De BATC Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de BATC Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de BATC Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de BATC Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De BATC Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De BATC Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Betalingswijze van de behandelingen geschied via verschrijving op rekening van de therapeut of evt per pin of betaalverzoek in onderling overleg. U ontvangt een factuur, die ook gebruikt kan worden voor declaratie aan de zorgverzekeraar.
 • De client gaat akkoord met de tariefstelling van €….. ,- voor het eerste consult met intake/anamnese en met het bedrag van €…. ,- per consult hierop volgend.
 • De BATC Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
 • Voor een eventuele klacht over de behandeling kan de client zich wenden tot de therapeut. Wanneer men onderling niet tot overeenstemming komt kan de client contact opnemen met beroepsorganisatie BATC. Deze onderzoekt de klacht en kijkt of de zaken tussen therapeut en client via bemiddeling naar tevredenheid op te lossen zijn. Indien dit niet het geval blijkt te zijn dan kan er een vervolg worden geïnitieerd via de Klacht- en Tuchtrechtcommissie van beroepsorganisatie BATC.
 • Zelfcetera voldoet aan de AVG wetgeving, gegevens worden verwerkt zoals beschreven in de privacystatement te vinden op www.zelfcetera.nl