1: Doelen en definitie:

Deze Algemene Voorwaarden Coaching zijn een voorloper van het contract dat voor elk coachingstraject wordt opgesteld en voor of tijdens de eerste coachingsbijeenkomst ondertekend wordt door alle betrokken partijen.

 • Deze Algemene Voorwaarden Coaching worden aan het eind van het kennismakingsgesprek, als de intentie tot het aangaan van een coachingstraject is uitgesproken, samen met het contract gemaild aan de cliënt/ en of opdrachtgever en zijn vanaf dat moment van toepassing.
 • Coaching is een doel- en resultaatgerichte methode voor het begeleiden van individuen die willen leren, en is gericht op het werken aan persoonlijke ontwikkeling of zelfstandig functioneren binnen een organisatiecontext.

2: Betrokkenheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:

 • Bovenstaande vraagt van cliënt een actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het bereiken van het in het contract omschreven doel, dan wel voor het werken aan de aangegeven punten ter verbetering. Cliënt en opdrachtgever zijn zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de te behalen doelen.
 • Zelfceteracoaching spant zich in om de gemaakte afspraken naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Zelfceteracoaching kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade.
 • Cliënt en opdrachtgever zijn zich bewust van het feit dat coaching geen therapeutische behandeling nog enige andere vorm van therapie inhoudt. Coaching is geen vervanging van professioneel, juridisch, medisch, financieel of spiritueel advies. Cliënt en opdrachtgever zijn zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid van cliënt voor de te behalen resultaten van de coaching.

3: Bijeenkomsten:

 • In het contract dat tijdens de eerste bijeenkomst wordt ondertekend, staat vermeld uit hoeveel bijeenkomsten het traject bestaat.
 • De coachingsbijeenkomsten vinden plaats een overeengekomen locatie.
 • Het in het contract vastgelegde traject kan niet worden ingekort, eventueel wel in overleg met cliënt en opdrachtgever worden uitgebreid in aantal bijeenkomsten of in duur van de periode.
 • Indien er ingrijpende wijzigingen binnen de organisatie van cliënt en opdrachtgever plaatsvinden, vindt overleg plaats tussen cliënt, opdrachtgever en Zelfceteracoaching over voortgang en afronding van het traject.
 • Bij ziekte van coach of cliënt wordt een nieuwe afspraak gemaakt en schuift de planning op.
 • Afspraken die niet, of later dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

4: Werkwijze:

 • Cliënt brengt voor elke coachingsbijeenkomst schriftelijk en/of mondeling concrete werkervaringen in. Cliënt en Zelfceteracoaching bewerken deze tijdens de bijeenkomst zodanig dat er gericht van geleerd kan worden ten behoeve van het realiseren van de gestelde doelen.
 • Cliënt schrijft na elke bijeenkomst een reflectieverslag met betrekking tot wat de bijeenkomst concreet heeft opgeleverd en wat hij ervan heeft geleerd.
 • Inclusief voorbereiding wordt de tijdsinvestering van cliënt geschat op 2 à 3 uur per bijeenkomst. Dit is exclusief eventuele reistijd.

5: Geheimhouding:

 • Al het materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat door cliënt wordt ingebracht, wordt door Zelfceteracoaching vertrouwelijk behandeld. Zelfceteracoaching en opdrachtgever hebben geen overleg over voortgang en resultaat van de coaching buiten cliënt om. Het staat cliënt vrij om desgewenst mededeling te doen over wat in de coaching besproken wordt.

6: Voortgang en afronding:

 • Schriftelijke evaluaties over de voortgang en het resultaat van de coaching worden door Zelfceteracoaching aan cliënt ter beschikking gesteld.
 • In een eventueel afrondend driegesprek onderzoekt cliënt met opdrachtgever en Zelfceteracoaching in hoeverre de resultaten binnen de organisatie merkbaar zijn en gewaarborgd kunnen worden. Bij particuliere coaching kijken we naar hoe het geborgd kan worden in het dagelijks leven.

7: Betaling:

 • In het contract is opgenomen wat de investering in het traject bedraagt, dit is exclusief eventuele reiskosten.
 • Alle bedragen zijn exclusief BTW en zijn als scholingskosten fiscaal aftrekbaar.
 • Eventuele verlenging van het traject wordt naar rato van het tarief gefactureerd.
 • Betaling dient te geschieden in elk geval binnen 2 weken na factuurdatum.